BASES DEL CONCURSO DE ALUBIAS

El concurso comenzará a las 10h. y las alubias deberán

estar listas para las 14:30h.

- Podrán participar todas aquellas personas que lo

deseen, pudiendo presentarse de forma individual

o en grupo.

- La inscripción es de 5€ y se realizará en la txosna

a partir de las 11:30 h.

Se regalará una botella de vino.

- La elaboración sólo podrá llevarse a cabo en el

recinto festivo de la txosna de la Comisión de

Fiestas.

- Los ingredientes y el material necesario correrán

a cargo de cada participante.

- Deberá consistir en la tradicional alubiada, procurando

elegir alubia roja de los territorios históricos

de Euskal Herria, admitiéndose los clásicos aderezos:

chorizo, morcilla, tocino, costilla, etc, no siendo

obligatorio que concurran todos. Quedan excluidas

todas las variedades blanca y de alubia verdina.

El jurado será designado por la Jai Batzorde de

Zabala.

Premios

1°: Txapela y bono 100 euros consumo en comercios asociados a Asociación comerciantes Bilbao La vieja san Francisco y Zabala.

2°: Bono 75 euros consumo en comercios asociados a Asociación comerciantes Bilbao La vieja san Francisco y Zabala.

3º: Bono 25 euros consumo en comercios asociados a Asociación comerciantes Bilbao La vieja san Francisco y Zabala.

(BONOS A CONSUMIR ANTES DEL 31/12/23)

Cuchara de palo al último clasificado.

BABARRUN LEHIAKETAREN OINARRIAK
Lehiaketa goizeko 10etan hasiko da eta babarrunek
14: 30erako prest egon.
- Parte hartu ahal izango dute
nahi izanez gero, banaka aurkez daitezke.
edo taldean.
- Izen-ematea 5 €-koa da eta txosnan egingo da.
11: 30etik aurrera
Botila bat ardo oparituko da.
- Lanketa bakarrik egin ahal izango da
Batzordearen txosnako jai-eremua
Jaiak.
- Osagaiak eta beharrezko materiala
parte-hartzaile bakoitzaren kontura.
- Ohiko babarrun-jana izan beharko da,
Lurralde historikoetako babarrun gorria aukeratzea
Euskal Herrikoak, klasikoak onartuz:
txorizoa, odolkia, urdaia, saihets-hezurra, etab.
guztiek parte hartzea nahitaezkoa da. Kanpoan geratzen dira
barietate guztiak zuriak eta babarrun berdexkak.
Epaimahaia Jai Batzordeak izendatuko du.
Zabala.
Sariak
1.: Txapela eta bonoa 100 euro Bilbao La Vieja San Francisco eta Zabala merkatarien elkarteko kide diren saltokietan kontsumitzea.
2.: 75 euroko bonua, Bilbao La Vieja San Francisco eta Zabala merkatarien elkarteko kide diren saltokietan kontsumitzeko.
3.: 25 euroko bonua, Bilbao La Vieja San Francisco eta Zabala merkatarien elkarteko kide diren saltokietan kontsumitzeko.

(23/12/31 BAINO LEHEN KONTSUMITU BEHARREKO BONUAK)


Makila-koilara azken sailkatuari.DAGOENEKO BADITUGU ZABALAKO MUSIKA KALEAN EKIMENAREN HIRUGARREN EDIZIOKO 5 PARTE-HARTZAILEAK

ETA AURREKO EDIZIOKO IRABAZLEAREN JARDUNA CLÀUDIA GIL


YA TENEMOS LAS 5 PARTICIPANTES DE LA TERCERA EDICIÓN DEL MUSIKA KALEAN DE ZABALA

Y LA ACTUACIÓN DE LA GANADORA DE LA ANTERIOR EDICIÓN CLÀUDIA GIL
BASES: MUSIKA KALEAN 3º LEHIAKETA / 3º CONCURSO MUSICA EN LA CALLE. ZABALAKO JAIAK 2023

Organizado por ZABALAKO JAI BATZORDEA:


El SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 desde las 18.00 hasta las 23.00 horas tomarán parte un total de 5 músicos/as, ó bandas de diferentes estilos musicales en el escenario sito en  EXPLANADA  JUNTO A ZABALA 42. Cada participante debe tocar 45 minutos. Dejándose 10 minutos entre actuación y actuación para desmontaje y montaje del siguiente participante. Todas las actuaciones deberán empezar puntualmente para que haya una correcta coordinación de los participantes. Para tomar parte en dicho Concurso/Festival deberán ponerse en contacto con la comisión de fiestas por el medio que dicha comisión designe (mail a  zabalajaiak@gmail.com) , enviando tanto los datos personales como un compromiso de participación y un pequeño video de una de sus actuaciones de un máximo 3 minutos (PUEDE SER GRABADO CON EL MÓVIL). El jurado decidirá en base a ese video quienes participaran este año en el Festival.

Cada participante debe traer su propio equipo instrumentos, micrófonos, amplificadores etc. ( se permite tanto con instrumentos como con una base musical, siempre que la voz sea en directo) que se conectaran al equipo de sonido de la organización y atenerse a la normativa de decibelios máximos vigente en Bilbao. Se puede participar tanto en formato individual como en grupo. Se les facilitará una toma eléctrica para conectar su equipo. En caso de otras necesidades específicas se deberán comunicar con antelación a la comisión de fiestas.

En este evento como no podía ser de otra manera no se permitirán letras ni actitudes machistas, homófobas, xenófobas, o de discriminación hacia ningún colectivo vulnerable.

Se puede elegir idioma para las actuaciones, no siendo obligatorio en caso de cantantes ni uso de alguno en concreto, ni que toda la actuación sea en el mismo.

Se permiten tanto obras propias, como interpretar de otras autoras/es.

A cada participante se le permite poner tanto merchandising como cds y otros objetos relacionados con su actuación y/o experiencia musical, (la comisión de fiestas se asegurará que todo lo que se venda o se muestre corresponda con dicha regulación).

La organización así mismo hará un regalo a cada participante para agradecer su participación en este festival.

AL FINALIZAR EL CONCURSO ACTUARÁ LA GANADORA DEL 2º MUSIKA KALEAN DE ZABALA, CLÀUDIA GIL

A la finalización de todas las actuaciones se hará entrega de los premios a quienes el jurado elegido por la comisión considere merecedor/a de los premios.

Cualquier otra circunstancia no explicitada en este documento puede ser creada o modificada por la comisión de fiestas en base a las necesidades que se den.

PREMIOS:

PREMIO DEL PUBLICO: Contratación para actuar en el concierto de UDABERRIKO JAIAK 2024 valorado en 200 euros.

PREMIO DEL JURADO: Txapela y grabación de un tema en el estudio G2 de Guillermo Garmendia.

 

OINARRIAK: MUSIKA KALEAN 3. LEHIAKETA/3. MUSIKA LEHIAKETA KALEAN. ZABALAKO JAIAK 2023 ZABALAKO JAI BATZORDEAK antolatuta:


2023ko IRAILAREN 30ean, LARUNBATA, 18: 00etatik 23: 00etara, guztira 5 musikarik edo hainbat musika estilotako taldek hartuko dute parte ZABALAREN ONDOKO ZABALGUNEA 42ko agertokian. Parte-hartzaile bakoitzak 45 minutu jo behar ditu. 10 minutu utzi dira emanaldiaren eta emanaldiaren artean, hurrengo parte-hartzailea desmuntatu eta muntatzeko. Jarduera guztiak unean-unean hasi beharko dira, parte-hartzaileak behar bezala koordinatzeko. Lehiaketa/Jaialdi horretan parte hartzeko, Jai Batzordearekin harremanetan jarri beharko dute batzordeak izendatzen duen bidetik (mezu elektronikoa zabalajaiak@gmail.com helbidera), eta datu pertsonalak eta parte hartzeko konpromisoa eta emanaldietako baten bideo txiki bat bidali beharko dituzte, gehienez 3 minutukoa (MUGIKORRAREKIN GRABATU DAITEKE). Epaimahaiak bideo horretan oinarrituta erabakiko du aurten Zinemaldian parte hartuko dutenak.

Parte-hartzaile bakoitzak bere tresneria, tresnak, mikrofonoak, anplifikadoreak eta abar ekarri behar ditu, antolakundeko soinu-ekipoari konektatzeko eta Bilbon indarrean dagoen gehieneko dezibelioen araudia betetzeko. Banakako nahiz taldeko formatuan parte har daiteke. Hargune elektriko bat emango zaie, beren ekipoa konektatzeko. Bestelako premia berezirik izanez gero, aldez aurretik jakinarazi beharko zaio jai-batzordeari.

Ekitaldi honetan, ezin bestela izan, ez da onartuko letrarik, ez eta jarrera matxistarik, homofoborik, xenofoborik edo kolektibo kalteberekiko diskriminaziorik ere.

Emanaldietarako hizkuntza hauta daiteke, baina ez da nahitaezkoa abeslarien kasuan, ez eta horietako bat erabiltzea ere, ezta emanaldi osoa bertan egitea ere.

Norberaren lanak nahiz beste egile batzuen obrak egin daitezke.

Parte-hartzaile bakoitzari merchandisinga, cd-ak eta bere musika jardunarekin eta/edo esperientziarekin zerikusia duten beste objektu batzuk jartzeko aukera ematen zaio (saltzen den edo erakusten den guztia araudi horrekin bat datorrela ziurtatuko du jai batzordeak).

Era berean, antolatzaileek opari bat egingo diote parte-hartzaile bakoitzari, jaialdian parte hartzeagatik eskerrak emateko.

LEHIAKETA AMAITZEAN, CLÀUDIA GIL ZABALAREN 2. MAILAKO MUSIKA KALEAN LEHIAKETAREN IRABAZLEAK JOKO DU


Jarduera guztiak amaitzean, sariak banatuko zaizkie batzordeak aukeratutako epaimahaiak sariak merezi dituztela uste dutenei.

Dokumentu honetan zehaztu ez den beste edozein gorabehera jai batzordeak sortu edo alda dezake, sortzen diren beharrizanen arabera.

SARIAK:

PUBLIKOAREN SARIA: 200 euroko balioa duen UDABERRIKO JAIAK 2024ko kontzertuan jotzeko kontratazioa.

EPAIMAHAIAREN SARIA: Txapela eta kantu baten grabazioa Guillermo Garmendiaren G2 estudioa